பாராளுமன்றத்தில் அரச பொறுப்பு முயற்சிகளுக்கான குழு (COPE) மற்றும் அரச கணக்குகள் தொடர்பான குழு (COPA) ஆகியவற்றுக்கான உறுப்பினர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

COPE குழுவுக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள்:

Mahinda Amaraweera

Mahindananda Aluthgamage

Rohitha Abegunawardhana

Susil Premajayantha

Dilum Amunugama

Jayantha Samaraweera

Indika Anuruddha Herath

Dr. Sarath Weerasekara

D.V. Chanaka

Dr. Nalaka Godahewa

Ajith Nivard Cabraal

Rauff Hakeem

Anura Dissanayake

Patali Champika Ranawaka

Jagath Pushpakumara

Eran Wickramaratne

Ranjan Ramanayake

Nalin Bandara Jayamaha

S.M. Marikkar

Premnath C. Dolawatte

Shanakiyan Rajaputhiran Rasamanickam

Prof. Charitha Herath


COPA குழுவுக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள்: 

Udaya Gammanpila

Duminda Dissanayake

Dayasiri Jayasekara

Lasantha Alagiyawanna

Dr. Sudarshani Fernandopulle

Shehan Semasinghe

Prasanna Ranaweera

Tissa Attanayake

Prof. Tissa Vitharana

Harin Fernando

Niroshan Perera

Faizal Cassim

Ashok Abeysinghe

Buddhika Pathirana

K. Kader Masthan

Sivagnanam Sritharan

Dr. Upul Galappaththi

B.Y.G. Rathnasekara

Weerasumana Weerasinghe

Prof. Ranjith Bandara

Mohamed Muzammil

Dr. Harini Amarasuriya
கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.