வேவல்தெனிய பாய்ஸ் றிபாய் மாதிரி கிராம அடிக்கல் நடும் நிகழ்வு

இன்று எமது நீன்ட கால கனவு நினைவாகியது.

வேவல்தெனிய ஹரிதபுர, பாய்ஸா றிபாய் மாதிரி கிராம அடிக்கல் நாட்டு நிகழ்வின் போது (படம்). 35 வீடுகள் அமைக்கப்படவுள்ள இத்தொகுதி இன்ஷா அல்லாஹ் சுற்றாடல் சுகம் தரும் முதலாவது முஸ்லிம் கிராமமாகும்.

(தகவல்: ஆஸிம் சேர் - வேவல்தெனிய பாபுஸ்ஸலாம் மு.வி. முன்னாள் அதிபர்)

Share:

No comments:

Post a Comment