நிட்டம்புவ, திஹாரிய, கஹட்டோவிட்ட, ஹொரகொல்ல, ஓகொடபொல, உடுகொட உள்ளிட்ட பிரதேசங்கள் - அட்டவணை U

பஸ்யாலை, கல் எளிய உள்ளிட்ட பிரதேசங்கள் - அட்டவணை V

முழுமையான அட்டவணை:

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.