புதிய அரசாங்கத்தின் இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிப் பிரமாணம் சற்று முன்னர் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி இன்று பதியேற்ற 37 புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம் பின்வருமாறு,

 1. ஜகத் புஷ்பகுமார – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 2. ரஞ்சித் சியபலாபிட்டிய – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்
 3. லசந்த அழகியவன்ன – போக்குவரத்து இராஜாங்க அமைச்சர்
 4. திலும் அமுனுகம – முதலீடு மற்றும் ஊக்குவிப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 5. கனக ஹேரத் – தொழிநுட்ப இராஜாங்க அமைச்சர்
 6. ஜானக வக்கும்புர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளூராட்சி இராஜாங்க அமைச்சர்
 7. செஹான் சேமசிங்க –
 8. மொஹான் பிரியதர்ஷன் டி சில்வா – விவசாய இராஜாங்க அமைச்சர்
 9. தேனுக விதானகே – பொருளாதார அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர்
 10. பிரமித பண்டார தென்னகோன் –
 11. ரோஹன திஸாநாயக்க – விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
 12. அருந்திக பெர்னாண்டோ –
 13. விஜித பேருகொட – பிரிவெனா கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
 14. லொஹான் ரத்வத்த – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
 15. தாரக பாலசூரிய – வெளிவிவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
 16. இந்திக்க அனுருத்த – மின்சக்தி மற்றும் எரிசக்தி இராஜாங்க அமைச்சர்
 17. சனத் நிஷாந்த – நீர் வழங்கல் இராஜாங்க அமைச்சர்
 18. சிறிபால கம்லத் – நெடுஞ்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 19. சாந்த பண்டார – ஊடகத்துறை இராஜாங்க அமைச்சர்
 20. அனுராத ஜயரத்ன – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 21. சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – வர்த்தக இராஜாங்க அமைச்சர்
 22. சிசிர ஜெயக்கொடி – சுதேச மருத்துவ இராஜாங்க அமைச்சர்
 23. பியால் நிஷாந்த டி சில்வா – கடற்றொழில் இராஜாங்க அமைச்சர்
 24. பிரசன்ன ரணவீர – சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 25. டி.வி.சானக்க – வனவிலங்கு மற்றும் வன வளங்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 26. டி.பி.ஹேரத் – வள அபிவிருத்திக்கான இராஜாங்க அமைச்சர்
 27. ஷசீந்திர ராஜபக்ச – நீர்ப்பாசன இராஜாங்க அமைச்சர்
 28. சீதா அரம்பேபொல –
 29. காதர் மஸ்தான் – கிராமிய அபிவிருத்தி இராஜாங் அமைச்சர்
 30. அசோக பிரியந்த – உள்நாட்டலுவல்கள் இராஜாங்க அமைச்சர்
 31. அரவிந்த குமார் – கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
 32. கீதா குமாரசிங்க – பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் விவகார இராஜாங்க அமைச்சர்
 33. சிவநேசதுரை சந்திரகாந்தன் –
 34. சுரேஷ் ராகவன் – உயர் கல்வி இராஜாங்க அமைச்சர்
 35. டயானா கமகே –
 36. சாமர தசநாயக்க –
 37. அனுப பாஸ்குவால் – சமூக அதிகாரமளித்தல் இராஜாங்க அமைச்சர் 

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.