தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் (தேநுவிசு 2013=100) (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) மாற்றத்தினால் அளவிடப்பட்டவாறான முதன்மைப் பணவீக்கம் 2020 யூலையின் 6.1 சதவீதத்திலிருந்து 2020 ஓகத்தில் 6.2 சதவீதத்திற்கு சிறிதளவு அதிகரித்தது. உணவு மற்றும் உணவல்லா வகைகளிலுள்ள பொருட்களின் விலைகளின் மாதாந்த அதிகரிப்புக்களினால் இது தூண்டப்பட்டிருந்தது.

அதேவேளை, உணவுப் பணவீக்கம் (ஆண்டிற்கு ஆண்டு), 2020 யூலையின் 12.9 சதவீதத்திலிருந்து 2020 ஓகத்தில் 13.2 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்த வேளையில், உணவல்லாப் பணவீக்கமானது (ஆண்டிற்கு ஆண்டு) 2020 யூலையின் 1.0 சதவீதத்திலிருந்து 2020 ஓகத்தில் 1.1 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது.

ஆண்டுச் சராசரியின் அடிப்படையில் அளவிடப்படுகின்ற தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் மாற்றமானது 2020 யூலையின் 5.9 சதவீதத்திலிருந்து 2020 ஓகத்தில் 6.1 சதவீதத்திற்கு அதிகரித்தது.

தேசிய நுகர்வோர் விலைச் சுட்டெண்ணின் மாதாந்த மாற்றமானது 2020 ஓகத்தில் 0.4 சதவீதத்தினைப் பதிவுசெய்தது. இதற்கு, உணவு மற்றும் உணவல்லா வகைகள் இரண்டிலுமுள்ள பொருட்களின் விலைகளில் காணப்பட்ட அதிகரிப்புக்கள் முக்கிய காரணமாகும். அதற்கமைய, உணவு வகையினுள் பிரதானமாக காய்கறிகள், மஞ்சள் தூள், தேங்காய் போன்றவற்றின் விலைகளில் 2020 ஓகத்தின் போது அதிகரிப்புக்கள் அவதானிக்கப்பட்டன. மேலும், உணவல்லா வகையினுள் வெறியக் குடிவகைகள் மற்றும் புகையிலை துணை வகையிலுள்ள பொருட்களின் விலைகள் மாத காலப்பகுதியில் குறிப்பிடத்தக்களவு அதிகரிப்புக்களைப் பதிவுசெய்தன. எனினும், நலத் துணை வகையானது இம்மாதகாலப்பகுதியில் மருத்துவ ஆய்வுகூடப் பரிசோதனைகளுக்கான கொடுப்பனவுகளில் அவதானிக்கப்பட்ட குறைவின் மூலம் வீழ்ச்சியொன்றினைப் பதிவுசெய்தது.

முழு விபரம் : https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/press/pr/Inflation_NCPI_August_2020_T.pdf

அரசாங்க தகவல் திணைக்களம்

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.