2020 ஆகஸ்ட் முதல் 2021 ஆகஸட் வரையான ஒரு வருட காலப்பகுதியில் மிகவும் குறைவாக பங்களிப்பு செலுத்திய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 10 பேரின் பட்டியலை manthri.lk இணையத்தளம் வெளியிட்டுள்ளது.

விபரம்:

  1. டிரான் அலஸ்
  2. அலி சப்ரி ரஹீம்
  3. மர்ஜான் பளீல்
  4. நிபுண ரணவக
  5. ஆர்.சம்பந்தன் 
  6. குலசிங்கம் திலீபன்
  7. ஸாரதி துஷ்மந்த
  8. உதயகாந்த குணதிலக
  9. எம்.எஸ்.தௌபீக்
  10. அப்துல் ஹலீம்
(Siyane News)

கருத்துரையிடுக

Blogger இயக்குவது.