වගා කරලා කන්න පුළුවන් මේ භූමියේ සිඟා කන තත්වෙට පත්කළේ කව්ද? – ජාතික නිදහස් වේදීකාවෙන් ඇසුනු සංවේදී කථාව | මුස්ලිම් විදුහලක් වෙනුවෙන් විහාරාධිපතිගෙන් රු.දෙකෝටි හතලිස් ලක්ෂයක් (video)

Share:

No comments:

Post a Comment

Contact Form

Name

Email *

Message *

Ads Here

பிரதான காணொளி

Ads Here

Ads Here